.ca.jp.sg
.cd.ke.si
.cf .kg.sk
.ch.kr .sm-
.ci-'.kw.sy
.cl.kz.sz
.cm.lb.tc
.cn.li.tg
.co.lk-.th
.cr-.lr.tj
.cu.ls.tm
.cy.lt.tn
.cz.lu.tr
.de.lv.tw
.dk.ma.tz
.dz.md.ua
.ec.me.ug
.ee.mk.uk
.eg.mn.us
.es.mt.uz
.et.mv.vn
.eu .mx.ye
.fi.my.zm
.fj.na.zw
!
Copyright: Nikolay Smirnov

.