,


", ". .

, , .


3 , .
10 .
22 , .
25 .
26 .
29 .
4 .
8 .
12 , .
14 .
6 .
16 , .
31 .
25 .
8 , .
12 .
13 .
14 .
22 .
6 , .
16 .
23 , .
26 .
5 .
6 .
17 .
18 , .
22 .
5 .
8 .

!
Copyright: Nikolay Smirnov

.